Sắp xếp thị trường giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc nào?

Thị trường chứng khoán chắc không còn phải là gì đối với mọi người. Nếu thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả thì đem lại nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế. Hiện nay có rất nhiều người tham gia vào hoạt động chứng khoán. Nếu các bạn cũng đã biết, thị trường chứng khoán gồm 2 yếu tố chính đó chính là cổ phiếu và trái phiếu. Ngoài ra, còn có các công cụ tài chính chung và dài hạn khác. Khi tham gia các hoạt động chứng khoán bạn cần phải nắm những nguyên tắc cơ bản. Bởi khi bạn nắm vững nó thì bạn có thể chơi một cách hiệu quả hơn. Bên cạnh đó việc sắp xếp lại thị trường cũng cần có nguyên tắc. Để biết nguyên tắc sắp xếp thị trường giao dịch chứng khoán, bạn hãy đọc bài viết sau.

Thị trường giao dịch chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán (TTCK) là nơi diễn ra các giao dịch mua bán trao đổi các loại chứng khoán. Các quan hệ mua bán trao đổi này làm thay đổi chủ sở hữu của chứng khoán. Như vậy, thực chất đây là quá trình vận động của tư bản chuyển từ tư bản sở hữu sang tư bản kinh doanh. TTCK không giống với các thị trường các hàng hóa thông thường khác. Hàng hóa của thị trường chứng khoán là loại hàng hóa đặc biệt, là quyền sở hữu về tư bản. Loại hàng hóa này cũng có giá trị và giá trị sử dụng. TTCK là hình thức phát triển bậc cao của nền sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Thị trường chứng khoán giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế
Thị trường chứng khoán giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế

Thị trường chứng khoán được chia thành 2 loại đó là thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Thị trường sơ cấp là nơi cổ phiếu lần đầu phát hành từ công ty để hút một nguồn vốn đầu tư. Điều này giúp họ có thể huy động một số vốn trên thị trường chứng khoán. Với thị trường chứng khoán thứ cấp, cổ phiếu được mua bán lại sau khi phát hành sơ cấp. Người mua tại thị trường sơ cấp sẽ tiến hành mua bán đối với các nhà đầu tư chứng khoán khác trên thị trường. Chính vì thế sẽ không có tiền mới được sinh ra mà chỉ là thay đổi quyền sở hữu cổ phiếu giữa người mua và bán.

Sắp xếp thị trường giao dịch chứng khoán phải tuân thủ nguyên tắc nào?

Nội dung được quy định tại Điều 3, Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. Việc sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải tuân thủ Luật Chứng khoán. Ngoài ra, còn có các văn bản quy định chi tiết thi hành. Nó phải đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định tại Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Những yêu cầu khi sắp xếp lại thị trường

Việc thực hiện lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn về tổ chức bộ máy, nhân lực, hoạt động nghiệp vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; gắn với việc triển khai vận hành hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán mới.

Sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải đảm bảo nhiều nguyên tắc
Sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải đảm bảo nhiều yêu cầu của Bộ Tài chính

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng yêu cầu việc sắp xếp này không làm phát sinh chi phí đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch. Nó không được ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư. Ngoài ra, không gây ảnh hưởng đến lộ trình phát triển các sản phẩm mới. Việc thực hiện lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải bảo đảm khách quan. Cùng với tính khách quan, phải có tính công khai, công bằng và hiệu quả.

Trả lời