Cách xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật

Đầu tư chứng khoán đã không còn là việc quá xa lạ với nhiều người. Dù hiện nay số lượng người có tài khoản giao dịch chứng khoán ở nước ta không phải là lớn. Nhưng hầu như mọi người đều đã được nghe đến chứng khoán. Chứng khoán so với các kênh đầu tư khác là một kênh đầu tư linh hoạt và sinh lãi cao hơn hẳn. Khi đến với chứng khoán, ngoài tiền để đầu tư thì bạn cũng cần chuẩn bị cho mình những kiến thức pháp luật cần thiết về lĩnh vực này. Xác định tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp là quy định đáng chú ý mà bạn phải tìm hiểu.

Nhà đầu tư là gì?

Tìm hiểu nhà đầu tư là gì?
Tìm hiểu nhà đầu tư là gì?

Bạn cần hiểu nhà đầu tư là gì? Như vậy mới hiểu được thế nào là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo đó, tại khoản 16 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 quy định: “Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán”

Như vậy, mọi tổ chức, cá nhân tham gia vào đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán thì đều trở thành nhà đầu tư chứng khoán. Nhà đầu tư chứng khoán sẽ phải tuân thủ những quy định, quyền và nghĩa vụ của người đầu tư trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm những ai?

– Tổ chức kinh doanh bảo hiểm; ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tổ chức tài chính quốc tế, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan.

– Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng. Hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch.

– Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

– Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

– Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

Xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được quy định theo pháp luật

Xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (XDTCNDTCKCN) là một quy định đáng chú ý. Nó có tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Tại Điều 4, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ có quy định về điều này. Tổ chức phát hành, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có trách nhiệm XDTCNDTCKCN tham gia mua chứng khoán khi thực hiện chào bán chứng khoán riêng lẻ, đăng ký lập quỹ thành viên hoặc ủy quyền cho công ty chứng khoán thực hiện việc xác định.

Trường hợp ủy quyền

Trường hợp ủy quyền, tổ chức phát hành, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải ký hợp đồng với công ty chứng khoán về việc xác định và lưu trữ tài liệu XDTCNDTCKCN. Trong đó quy định rõ quyền, trách nhiệm của các bên liên quan.

Chứng khoán phát hành riêng lẻ

Phải XDTCNDTCKCN trước khi thực hiện giao dịch. . Đây là trách nhiệm của ông ty chứng khoán nơi người đầu tư thực hiện giao dịch. Áp dụng đối với chứng khoán phát hành riêng lẻ. Những chứng khoán đó được giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.

Tổ chức đăng ký, lưu ký có trách nhiệm XDTCNDTCKCN trước khi thực hiện chuyển quyền sở hữu. Đây là quy định đối với chứng khoán phát hành riêng lẻ chưa được giao dịch tập trung.

Người đầu tư không phải thực hiện XDTCNDTCKCN khi tham gia mua chứng khoán chào bán riêng lẻ, chứng chỉ quỹ thành viên. Trường hợp này áp dụng khi người đầu tư vẫn còn trong thời hạn 01 năm kể từ thời điểm được công ty chứng khoán XDTCNDTCKCN.

Người đầu tư không cần phải XDTCNDTCKCN khi thực hiện bán các chứng khoán đã mua. Áp dụng với người đã mua chứng khoán chào bán riêng lẻ, chứng chỉ quỹ thành viên. Tài liệu XDTCNDTCKCN phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Trả lời