Các quy tắc mà công ty cổ phần cần nắm rõ khi lần đầu chào bán cổ phiếu

Nhắc tới thị trường chứng khoán, người ta thường liên tưởng đến cổ phiếu. Cổ phiếu là loại chứng khoán và được phát hành dưới dạng một chứng chỉ. Ngoài ra, còn có thể là bút toán ghi sổ. Nó xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khi tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Người có được cổ phiếu sẽ trở thành cổ đông của công ty. Đồng thời họ cũng là chủ sở hữu của công ty phát hành. Công ty phát hành thường là những công ty cổ phần. Họ sẽ bán cố phiếu cho những nhà đầu tư, nhằm huy động vốn cho công ty. Khi một công ty cổ phần lần đầu chào bán cổ phiếu thì phải nắm rõ những quy tắc nào? Những quy tắc đó sẽ được liệt kê ở bài viết dưới đây.

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là  pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập so với những chủ thể sở hữu nó. Vốn điều lệ của công ty được chia thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần. Nó có thể phát hành cổ phiếu để huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư. Công ty cổ phần là một tổ chức kinh tế; được đặt tên riêng, có tài sản và trụ sở giao dịch; được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện hoạt động kinh doanh.

Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh
Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh

Công ty Cổ phần có những đặc điểm – đặc trưng pháp lý như sau :

– Phải có số lượng cổ đông tối thiểu là 3 thành viên và không hạn chế số lượng.

– Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Giá trị cổ phần gọi là mệnh giá cổ phần. Mua cổ phần là hình thức chính để góp vốn vào công ty cổ phần.

Cổ đông là người nắm giữ cổ phần. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ công ty trong phạm vi số vốn đã góp.

– Cổ đông có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho cổ đông hoặc các nhân, tổ chức khác một cách tự do.

–  Doanh nghiệp cổ phần có thể phát hành chứng khoán theo quy định pháp luật.

Quy định về mức vốn điều lệ tại thời điểm chào bán

Cụ thể, tại Điều 15, Luật Chứng khoán, kể từ ngày 01/01/2021, khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, các công ty cổ phần phải có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán. Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi. Đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.

Bên cạnh đó, phải có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn. Trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành. Ngoài ra, cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Những quy định khác

Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổ chức không bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích. Hơn nữa, phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

Các nhà phát hành bắt buộc không được có lịch sử phạm tội
Các nhà phát hành bắt buộc không được có lịch sử phạm tội

Ngoài ra, công ty cổ phần còn phải có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán. Hay là có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

Trả lời